Artikel 16:


Artikel 16: Geschillen.

  1. Op overeenkomsten tussen DHK en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
  2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.