De lekkerste hakhoning van Nederland!!

Artikel 10:


Artikel 10: Conformiteit en Garantie.

  1. DHK staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat DHK er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2. Een door DHK, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover DHK kan doen gelden.
  3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan DHK te worden gemeld, dit kan via het contactformulier of telefonisch. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
  4. De garantietermijn van DHK komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. DHK is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
  5. De garantie geldt niet indien:
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.