Artikel 1:


Artikel 1: Retourneren/Herroepingsrecht.

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan DHK bekendgemaakte vertegenwoordiger.
  • Let op !! Het herroepingsrecht is echter niet van toepassing op alle artikelen die in de uitverkoop/afgeprijsd zijn.
  1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. (dit met uitzondering van geopende verpakkingen deze kunnen niet worden geretourneerd.) Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door DHK verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  2. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan DHK. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. (Dit formulier kunt u downloaden via de pagina "Downloads", deze vindt u in de klantenservice.) Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  3. Indien de consument na afloop van de in lid 2 en lid 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan DHK heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Rating: 0 sterren
0 stemmen